Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΑ

Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού», με έδρα την πόλη των Τρικάλων. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «TRIKALA THINK TANK – 3T».

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπoί της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» είναι η ενθάρρυνση και η προαγωγή της έρευνας και της μελέτης επί θεμάτων αναφερόμενων στην επιστήμη, στις νέες τεχνολογίες και σε κρίσιμα θέματα της κοινωνίας των Πολιτών, η ανάδειξη προβλημάτων και η προσπάθεια για την επίλυσή τους στην τοπική και εθνική ιστορία και παράδοση, καθώς και η προβολή και διάδοση της επιστημονικής και ιστορικής γνώσης.

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ

Μέσα για την επιτυχία των σκοπών της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» είναι ιδίως:

 1. Η οργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια.
 2. Οι ενημερωτικές εκδόσεις, όπως ενδεικτικά βιβλίων, μονογραφιών, μελετών, περιοδικών, λευκωμάτων, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή.
 3. Η οργάνωση ερευνητικών ομάδων, καθώς και ομάδων εργασίας ή μελέτης, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη ή/και εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες και φίλοι.
 4. Η άντληση πάσης φύσεως στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών πάνω σε γεγονότα της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού.
 5. Η συνεργασία, στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, με παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 6. Η συμβολή στο έργο πάσης φύσεως φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής που εμπίπτουν στον σκοπό του άρθρου 2.
 7. Η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα, η δημιουργία και προκήρυξη υποτροφιών στον τομέα της έρευνας και μελέτης.
 8. Η αναζήτηση, διάσωση, προστασία, μελέτη και αξιοποίηση πάσης φύσεως αρχειακού υλικού ή κειμηλίου που ανήκει στην τοπική ή εθνική ιστορική κληρονομιά και παράδοση της χώρας, σε συνεργασία με τους εκάστοτε κατάλληλους φορείς.

Άρθρο 4 ΜΕΛΗ

Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν δύναται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα προαναφερόμενα αδικήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Τα μέλη της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Πάρεδρα.

Τακτικά Μέλη. Εγγράφονται φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους – που υποβάλλεται στο ΔΣ – τα οποία προτείνονται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη.

Επίτιμα Μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους σε μέλη και μη μέλη της Λέσχης, τα οποία με την δράση τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό στην εκπλήρωση του σκοπού της Λέσχης. Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών της Λέσχης, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ. Τα Επίτιμα Μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των Τακτικών Μελών.

Πάρεδρα Μέλη. Με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ανακηρύσσονται ως Πάρεδρα Μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που υποστηρίζουν τους σκοπούς της Λέσχης και μπορούν να συνεισφέρουν πνευματικά ή υλικά για την πραγμάτωσή τους. Τα Πάρεδρα Μέλη απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών της Λέσχης, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή Τακτικού Μέλους απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ. αιτήσεως του ενδιαφερομένου με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος δεν γνωρίζει μέλη για να το προτείνουν, ρυθμίζεται συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της Λέσχης. Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα, αποφασίζει την αποδοχή ή μη των υποψηφίων νέων μελών.

Άρθρο 6 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται, με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. να αποχωρήσει από τη Λέσχη.

Άρθρο 7 ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος του οποίου η δραστηριότητα αντιβαίνει στους σκοπούς της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» ή προσκρούσει στην κείμενη νομοθεσία, αποβάλλεται του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μετά από έγγραφη εισήγηση του 1/3 του Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ με απόλυτη πλειοψηφία των τακτοποιημένων μελών. Σε κάθε περίπτωση, το υπό διαγραφή μέλος έχει προηγουμένως το δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον του Δ.Σ.

Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόμο και τα καταστατικό. Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγονται στα προβλεπόμενα από το Καταστατικό όργανα της Λέσχης.

Η συνδρομή εγγραφής και η τακτική χρηματική ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται από το Δ.Σ.

Τα μέλη δύνανται, σε εθελοντική βάση και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., να εντάσσονται στις εκάστοτε καταρτιζόμενες ομάδες εθελοντικής εργασίας και επιτροπές για την πραγματοποίηση κάποιου έργου, αναλόγως της εξειδικεύσεως αυτών, προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στον σκοπό της Λέσχης.

Απαγορεύεται η διανομή πόρων ή οποιωνδήποτε άλλων παροχών στα μέλη της Λέσχης, είτε κατά τη λειτουργία, είτε κατά την διάλυσή της.

Τα μέλη υποχρεούνται όπως ενημερώνουν τη Λέσχη για κάθε μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Άρθρο 9 ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι προέρχονται :

 1. Από το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 2. Από τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τη Λέσχη για ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που ορίζει η ειδοποίηση πρόσκληση.
 3. Από τυχόν έκτακτες εισφορές τους.
 4. Από δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες, κρατικές επιχορηγήσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.
 5. Από έσοδα, από ενημερωτικές εκδόσεις και δραστηριότητες, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού».

Με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., ονομάζονται ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικά ποσά και δωρητές ή μεγάλοι δωρητές, όσοι εισφέρουν κειμήλια ή ιστορικά αντικείμενα. Το ύψος των εκάστοτε χρηματικών ποσών ή της αξίας των κειμηλίων για την ανάδειξη των ως ευεργετών ή δωρητών καθορίζεται περιοδικά με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 10 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Η «Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού» έχει τα ακόλουθα Διοικητικά Όργανα:

1. Τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου. Έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για να:

α) κρίνει τον απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου,

β) εκλέγει τα μέλη της εφορευτική επιτροπής,

γ) να αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού εσόδων και εξόδων και τον προϋπολογισμό και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής,

δ) αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

ε) αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου,

στ) εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής,

ζ) εγκρίνει την ανακήρυξη των επίτιμων μελών μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. των μελών της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου, κατόπιν προσκλήσεως που φέρει υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα. Η τακτική γενική συνέλευση και μόνο αυτή : α) κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και β) εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Η πρόσκληση για Γ.Σ. γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, με ατομικές προσκλήσεις που στέλνονται με κοινή ή ηλεκτρονική επιστολή στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, που το κάθε μέλος έχει δηλώσει ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα με σαφήνεια. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως για θέμα μη αναγραφόμενο στην πρόσκληση απαγορεύεται, εκτός αν ληφθεί απόφαση από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη Γ.Σ.. Μη τακτοποιημένα ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη Γ.Σ..

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος και γραμματέας με αυτοπρόταση κάποιου από τα μέλη άλλως μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. των μελών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά τη Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία, τότε συγκαλείται εκ νέου για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει ενσωματώσει στην αρχική του πρόσκληση την ως άνω επαναληπτική σύγκληση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός πλην των ψηφοφοριών για αποβολή μέλους, για την εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται ρητά άλλη εξαιρετική πλειοψηφία.

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε επτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. Αν στην δεύτερη περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση που θα προκληθεί από το 1/5 των μελών. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την έκτακτη Γ.Σ. πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο και χρόνο καθώς και τις υπογραφές των αιτούντων. Η έκτακτη Γ.Σ. προκηρύσσεται 5 τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του διοικητικού συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του Σωματείου να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. με αποκλειστικό το θέμα της παραίτησής του. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η γενική συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω δικαστικό τρόπο.

Η Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση της Λέσχης, απαιτείται δε για την επίτευξη απαρτίας και πλειοψηφίας η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η συμβολή στη λήψη της σχετικής απόφασης τουλάχιστον της πλειοψηφίας των 3/4 .

Άρθρο 12 ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κάθε τριετία τα μέλη της Γ.Σ. προβαίνουν στην εκλογή μελών του νέου Δ.Σ., τριών (3) αναπληρωματικών μελών αυτού, καθώς και των μελών της Ε.Ε.. Η εκλογή πραγματοποιείται από τα έχοντα δικαιώματα ψήφου μέλη. Οι υποψήφιοι αιτούνται εγγράφως την υποψηφιότητά τους, το αργότερο (5) πέντε εργάσιμες ημέρες προ των εκλογών και το Δ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα αυτών, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες προ της ψηφοφορίας, με ανάρτηση σχετικού πίνακα στα Γραφεία της Λέσχης ή στον ιστότοπό του ή με κοινοποίηση στα μέλη. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. αναγράφονται χωριστά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος θέτει μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) σταυρούς για την εκλογή της Ε.Ε. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., πραγματοποιείται βάσει του λαμβανόμενου αριθμού των ψήφων εκάστου υποψηφίου, με σχετική πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το οποίο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και λοιπών οργάνων διενεργούνται με μέριμνα τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται με ανάταση της χειρός από την τακτική Γ.Σ. στην οποία προεδρεύει, ο εκλεγμένος από αυτήν πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης 3 αναπληρωματικά. Τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από τον πρόεδρο του Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο με τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε ζήτημα σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Ακολουθεί η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των τακτικών μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την κατάταξη. Όλοι οι λοιποί ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη.

Στη Γ.Σ., κατά την οποία εκτελούνται εκλογές νέων οργάνων, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ., καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι.

Άρθρο 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η «Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού» διοικείται από επταμελές Δ.Σ., που έχει εκλεγεί από τα Τακτικά Μέλη, με μυστική ψηφοφορία στο πλαίσιο της Γ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του σωματείου και των μελών του, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια μόνο η Γ.Σ.. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την ανακήρυξή του. Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει στη θέση αυτή για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι που πλειοψηφούν κατά σειρά εκλογής, αποτελούν τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ., οι δε τρεις κατά σειρά επόμενοι, αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων εκλεγέντων διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή κατά την ανακήρυξή τους, ώστε να γίνει η κατάταξή τους.

Το νέο Δ.Σ., με πρόσκληση του υποψηφίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται με την εκλογή μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Μέχρι την ανάδειξη του Προέδρου προεδρεύει ο λαβών τις περισσότερες ψήφους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο για να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του σωματείου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα εντός του οποίου μπορεί να εγερθεί αγωγή ακύρωσης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά στο δίμηνο. Συγκαλείται από τον πρόεδρο με γνωστοποίηση της συνεδρίασης τουλάχιστον πριν από πέντε (5) ημέρες και με αναφορά του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων. Ο πρόεδρος είναι επίσης υποχρεωμένος να καλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες, εάν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τα θέματα για τα οποία ζητούν τη σύγκληση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αν περάσει η προθεσμία των επτά (7) ημερών, είναι δυνατόν να συγκαλέσουν συνεδρίαση του Δ.Σ. τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση.

Το σώμα είναι σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εκ νέου με νέα πρόσκληση και εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών με σχετική του αίτηση. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ανάλογα με το θέμα είναι δυνατόν να είναι ανοικτές για τα μέλη του. Στις ανοικτές συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται οποιοσδήποτε μέλος του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε (5) μη συνεχείς εντός ενός έτους, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί. Η αντικατάσταση αυτή, όπως και μέλους που παραιτήθηκε αυτοβούλως ή απεβίωσε, γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη και σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται γενική συνέλευση αρχαιρεσιών Δ.Σ. ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το αρμόδιο δικαστήριο. Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Δ.Σ. μεριμνά για την προώθηση και επιτυχία των σκοπών της «Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού» και διαχειρίζεται τους πόρους του και μεταξύ άλλων :

 1. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών,
 2. Χειρίζεται τα οικονομικά θέματα καθορίζοντας το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και την ετήσια συνδρομή τους,
 3. Συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής του Λειτουργίας,
 4. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε εκδηλώσεις,
 5. Όταν κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί από μέλη της «Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού» ή και εξωτερικούς συνεργάτες, ομάδες εθελοντικής εργασίας και επιτροπές για την πραγματοποίηση έργου, όπως έρευνας ή μελέτης σχετικά με τους σκοπούς και σύμφωνα με τον κανονισμό της Λέσχης,
 6. Όταν κρίνει απαραίτητο, αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Μέλη της Λέσχης,
 7. Προτείνει στη Γ.Σ. για τελική έγκριση τον Οικονομικό Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό,
 8. Εγκρίνει την εκταμίευση πόρων για τις ανάγκες και δραστηριότητες της Λέσχης.

Άρθρο 15 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και επιβλέπει την τήρηση των αποφάσεών του και των διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. Εκπροσωπεί τη Λέσχη δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, το δημόσιο και προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Λέσχης για συγκεκριμένη υπόθεση και σε άλλο μέλος του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, το Δ.Σ. εκλέγει νέο, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η κενή θέση από αναπληρωματικό μέλος κατά τη σειρά της εκλογής του. Ο Πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Λέσχης και τα Πρακτικά των Δ.Σ., εκτός από τα χρηματικά εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., έχει την ευθύνη των λειτουργικών βιβλίων της Λέσχης, πλην του ταμείου, έχει την ευθύνη για την σφραγίδα του και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο. Τηρεί επίσης τον κατάλογο των μελών, συγκεντρώνει και καταχωρίζει την εισερχόμενη αλληλογραφία ενημερώνοντας τον πρόεδρο για το περιεχόμενό της και διεκπεραιώνει την εξερχόμενη. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του τελευταίου.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του σωματείου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές με νόμιμες αποδείξεις και δικαιολογητικά, τηρεί βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του και υποχρεούται να τα παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή, όποτε ζητηθούν. Επίσης, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο οικονομικής φύσεως και κάθε τραπεζική δοσοληψία. Ποσά πάνω από χίλια ευρώ (1000€) ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τα καταθέσει σε ειδικό προς αυτό λογαριασμό που τηρεί η «Τρικαλινή Λ ̈εσχη Προβληματισμού» σε τράπεζα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, και μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ., παρουσιάζει αυτά στη Γ.Σ..

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί μετά από απόφαση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για βαριά παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση μπορεί να υποβάλλει το 1/5 των μελών της Λέσχης.

Την αφαίρεση του αξιώματος την αποφασίζει το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, συνυπολογιζομένων επί της πλήρους αριθμητικής του συγκρότησης. Το θέμα αυτό ως διαδικαστικό δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 16 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και από δύο (2) αναπληρωματικά. Εκλέγεται από την Γ.Σ. για τριετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν αυτό ήθελε κριθεί απαραίτητο. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Δ.Σ. δέκα (10) μέρες πριν τη Γ.Σ. και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την εφορευτική επιτροπή.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε. εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να εκτελέσει με επιτυχία το έργο της.

Άρθρο 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 18 ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια εάν τα Τακτικά Μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10), όπως και όταν υπάρχει λόγος που ορίζεται στους σχετικούς νόμους. Για τη διάλυση του Σωματείου με απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των Τακτικών Μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 του αριθμού των μελών που είναι παρόντα. Στην περίπτωση αυτή μετά από πρόταση του Δ.Σ., η Γ.Σ. αποφασίζει τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου. Σε κάθε περίπτωση η διάλυση του Σωματείου και η εκκαθάριση της περιουσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και με τις λοιπές περί σωματείων διατάξεις.

Άρθρο 19 ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σωματείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται η επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και στο μέσον αναγράφονται τα αρχικά γράμματα αυτής.

Άρθρο 20 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία : α) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., β) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ., γ) βιβλίο πρακτικών Ε.Ε., δ) βιβλίο πρακτικών εφορευτική επιτροπής, ε) βιβλίο εσόδων – εξόδων, στ) βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ζ) βιβλίο περιουσίας, η) μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών και θ) μητρώο μελών.

Άρθρο 21 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλα τα μέλη του σωματείου συνεισφέρουν για την ευόδωση των σκοπών του χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά στο σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή τον Κανονισμό Λειτουργίας επιλύεται μετά από διαβούλευση από το Δ.Σ.

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από εικοσιένα (21) άρθρα, αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη της Λέσχης Προβληματισμού Τρικάλων. Το καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου.

ΤΡΙΚΑΛΑ, 29 Μαρτίου 2022